ВАЖНО: Процедури за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверенеие за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.

Учениците със СОП, които завършват VII клас и не покриват Държавните образователни стандарти получават удостоверение за завършен клас. Същите може да продължат обучението си в  VIII клас, след насочване от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование гр. Варна (РЦПППО), в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО при условия и ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. В изпълнение чл.140 на Наредба за приобщаващо образование, насочването на ученици със специални образователни потребности за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние ще се извършва в следната последователност:

  1. Родителят/настойникът следва да подаде заявление (по образец) до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – град Варна в деловодството на РЦПППО (гр.Варна бул. „Сливница” № 187-189) в срок от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г.
  2. Към заявлението следва да са приложени документите необходими за насочването, описани в чл.140 на Наредба за приобщаващо образование – оригинал на медицинско свидетелство издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или от друга експертна лекарска комисия, ТЕЛК или НЕЛК, както и всички необходими здравни, социални, съдебни документи, имащи отношение към обучението и образованието на детето.
  3. След получаване на заявлението за насочване, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на учениците, за да се уточни начина на събиране на обективната информация. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще изрази мотивирано становище за прием в посочените в 142, ал.3, т. 1 от ЗПУО учебни заведения, след направена преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика.
  4. Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Варна, има ангажимент да изпрати на комисията по чл. 95, ал. 3 на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от 01.09.2016 г., изготвеното становище.
  5. На основание становището от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, ученикът се насочва в подходящо училище в рамките на държавния план-прием от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип, определена със заповед на началника на РУО  – Варна.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s