ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС 2022/2023г.

Уважаеми родители, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център Варна, отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребностиПродължете с четенето на „ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС 2022/2023г.“

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС, ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ В ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ

Учениците със СОП, които завършват VII клас и не покриват Държавните образователни стандарти получават удостоверение за завършен клас. Същите може да продължат обучението си в  VIII клас, след насочване от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование гр. Варна, в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО след изготвено становищеПродължете с четенето на „ПРОЦЕДУРА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС, ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ В ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ“

Смяна на местонахождението на РЦПППО-Варна

Внимание!Местонахождението на РЦПППО – Варна официално е променено. Новият адрес е бул.“Сливница“ 187-189 на петият етаж на Строителна гимназия „Васил Левски“.

ВАЖНО: До 13.11.2020 да се предостави информация за…

Предоставяне на информация в изпълнение на Правилника за устройството и дейността на РЦПППО – Варна за:– децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детските градини по чл. 35 и в училищата по чл. 38 и 39 от Закона за предучилищното и училищното образование на територията на съответната област (чл. 24 наПродължете с четенето на „ВАЖНО: До 13.11.2020 да се предостави информация за…“

НАРУ и РЦПППО в международната смесица за…

Национална асоциация на ресурсните ъчители (НАРУ) и Регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото образование (РЦПППО) в международната семица за повишаване на информираността по въптосите на глухотата. 21-27.09.2020г.

Новите заповеди, влизащи в сила от 1-ви септември

Във връзка с извънредното положение от епидемията, влизат в сила следните противоепидемични мерки.

Насочване след 7 клас 2020г

Тук ще намерите процедурата, както и заявлението за насочване след VII клас на ученици със специални образователни потребности, за удостоверение.