Деца

ДЕЦАТА  Децата със специални образователни потребности искат да живеят и да се развиват, като част от всички нас.
  Тези деца искат да споделят живота си с приятели, съседи, близки и роднини.
  Те не искат да прекарат целия си живот с родителите  си, лишени от приятелства и социална среда.
  Младите хора със специални образователни потребности искат да живеят самостоятелен живот,  да не са в тежест, а да са пълноценна част от нашето общество. 
  Понятието:  „специални образователни потребности” е събирателно за голяма група ученици с различни индивидуални особености.
  Някои от децата със специални образователни потребности са с физически, сензорни, интелектуални, езиково-говорни нарушения, множество увреждания,аутизъм и др.  Има и други групи деца със специални образователни потребности, свързани с тяхното различие и възможност да се включат пълноценно в общообразователната училищна среда. Това могат да бъдат децата не говорещи български език, децата с противообществени прояви, тези които имат изявени възможности, надвишаващи значително развитието си за възрастта, децата с хронични заболявания и др. 

  Какво е „Приобщаващо образование”?
  Основната концепция, залегнала в приобщаващото образование е, че всяко дете има право на достъп до качествено образование в общообразователната училищна система и е способно да учи. В този смисъл всяко дете, независимо от различия, основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или други бариери пред ученето,може и следва да се обучава в общообразователно училище. Приобщаващото образование цели да се отговори на нуждите на всяко дете, като се отделя специално внимание на групи деца, които са в риск да бъдат социално изолирани или изключени от общообразователната система.
/Из Доклад на Спасете децата-Великобритания/

                      ВСИЧКИ ДЕЦА МОГАТ  ДА УЧАТ ЗАЕДНО

  АДАПТИРАНЕТО НА КЛАСНАТА СТАЯ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА СЕ СЛУЧВА, КОГАТО СЕ ОСМИСЛИ И ПРИЕМЕ: РЕСУРСНОТО ПОДПОМАГАНЕ
  Децата и ученици със СОП, имат право на ресурсно подпомагане от специалист, който да подкрепя общообразователния учител.
  Ресурсният учител  добре  познава спецификата на основните диагностични категории деца със СОП и заедно с  учителя по учебен предмет трябва да изградят силна връзка на взаимна помощ. Чрез съвместни образователни услуги директно насочени и индивидуализирани към учениците със СОП се осигурява максималното им включване в общообразователната среда.
         ОБЕМА  НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
При работа с  деца със СОП,  учителите по предмети, консултирани от специален педагог,  трябва да редуцират и адаптират учебното съдържание до степен разбираема от всички ученици. Изискванията към учениците със СОП, могат да бъдат намалени и преформулирани, за да могат те реално да ги покрият.
            ВРЕМЕТО
  Децата и учениците със СОП се нуждаят от различна времева рамка от останалите ученици, за да изпълнят работните  и ежедневни си задачи и отговорности;
            ПРОСТРАНСТВОТО
  Включващата класната стая изисква учителите да адаптират дидактичните и помощни материали и пространство. Добре е в адаптирането да участва ресурсният учител, като специалист в тази сфера.
            ПОМОЩНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
  Всяко дете със СОП има различни затруднения в обучението. Необходимо е да  се използват  помощни технологии /калкулатор, диктофон, компютър и др./ и софтуерни приложения /образователни програми, игри, релаксиращи и логически компоненти/, за да се облекчи  учебният процес. 
            ФОРМИТЕ НА ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ
  Постигането на резултати трябва също да е съобразено с възможностите на детето. Може да се наложи да се променят вариантите за изпитване, за да се съобразят с възможностите на ученика. Не всяко дете може да бъде изпитвано устно или писмено. Трябва да се осигури възможност ученика в максимална степен да покаже своя потенциал и силни страни. Трябва да се разполага с инструментариум от заместващи задачи съобразени с възможностите на всички ученици.
            КЛАСНИТЕ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
  Всеки ученик трябва да им възможност да участва в поставените задачи на класа или групата. Разбира се, това участие може да има диференциран характер според възможностите на всеки ученик. Децата със СОП могат и трябва да участват, както в дейностите в класната стая, така и извън нея.
            АЛТЕРНАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ
  При обучаване на деца със СОП, трябва да е  ясно, че някои образователно-възпитателни цели могат да се постигнат само с алтернативни способи.
  Всеки ден  ще се откриват  нови варианти за обучение на всички деца, без значение на различието което те имат.

Реклама