НАРУ и РЦПППО в международната смесица за…

Национална асоциация на ресурсните ъчители (НАРУ) и Регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото образование (РЦПППО) в международната семица за повишаване на информираността по въптосите на глухотата. 21-27.09.2020г.